SILA


Rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Nech sa ti darí :)))
Sila je fyzikálna .
Značka pre silu je . Jej jednotkou je 1 . Jeho značka je a meradlom sily je .
Jeden newton je , ktorou je teleso s hmotnosťou kg priťahované k Zemi.
Silu znázorňujeme pomocou orientovanej so šípkou.
Bod, v ktorom pôsobí sila sa nazýva .
Sila je jednoznačne daná: veľkosťou, a pôsobiskom.
Na učovanie zvislého smeru používame a na určovanie vodorovného smeru .
Sila, ktorou sú všetky telesá priťahované k Zemi sa nazýva .
Pôsobisko gravitačnej sily Zeme na teleso je v telesa.
Každé teleso má jedno ťažisko.
Gravitačnú silu vypočítame podľa vzorca F = m . .
Písmeno g vo vzorci označuje gravitačné a jeho hodnota je približne N/kg.


Autor: RNDr. Marta Megyesiová