RNDr. Marta Megyesiová

P R A V D E P O D O B N O S Ť

pri hode hracou kockou

Porozmýšľaj a vypočítaj pravdepodobnosť pri hode hracou kockou.
Výsledky zapíš v tvare zlomku v základnom tvare takto: 1/5.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
dzekocka.jpg dckoc.jpgdhkoc.jpgdmkocka.jpgdzkocka.jpg
Na kocke padne číslo 1.Pravdepodobnosť je:
Na kocke padne číslo 5.Pravdepodobnosť je:
Na kocke padne párne číslo.Pravdepodobnosť je:
Na kocke padne nepárne číslo.Pravdepodobnosť je:
Na kocke padne číslo deliteľné trojkou.Pravdepodobnosť je:
Na kocke padne číslo deliteľmé dvojkou.Pravdepodobnosť je:
Na kocke padne číslo väčšie ako 2.Pravdepodobnosť je:
Na kocke padne číslo menšie ako 6.Pravdepodobnosť je:
Na kocke padne číslo väčšie ako 2 a menšie ako 5.Pravdepodobnosť je:
Na kocke padne párne číslo menšie ako 4.Pravdepodobnosť je: