Polročný test z fyziky pre 7. ročníkRNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

 1. Z následujúcich tvrdení vyber to, ktoré hovorí o pohybe telesa:
  1.   Šofér v idúcom aute vzhľadom na volant.
  2.   Parašutista padajúci na padáku vzhľadom na zem.
  3.   Cestujúci sediaci v letiacom lietadle vzhľadom na lietadlo.
  4.   Parašutista padajúci na padáku vzhľadom na padák.
 2. Grafom závislosti dráhy od času rovnomerného pohybu je:
  1.   kružnica
  2.   krivka
  3.   priamka
  4.   úsečka so šípkou
 3. Sily F1 a F2 majú rovnaký smer a pôsobia v tom istom bode. F1 = 10 N a F2 = 48 N.
  Aká veľká je ich výslednica?
  1.   58 N
  2.   480 N
  3.   4,8 N
  4.   38 N
 4. Premeň 2 m/s a 10 m/s na km/h!
  1.   7,2 a 36
  2.   20 a 100
  3.   2000 a 10000
  4.   7,2 a 3,6
 5. Značka pre silu je:
  1.   F
  2.   N
  3.   M
  4.   S
 6. Hojdačka je podopretá doskou.
  Vo vzdialenosti a2 = 2 m vpravo od osi otáčania sedí chlapec, ktorý na ňu pôsobí silou F2 = 300 N. Kde si sadne chlapec, vľavo od osi otáčania, keď na hojdačku pôsobí silou F1 = 250 N?
  1.   1,7 m
  2.   2,8 m
  3.   3 m
  4.   2,4 m
 7. Od čoho závisí gravitačná sila?
  1.   od času
  2.   od dĺžky telesa
  3.   od hmotnosti telesa
  4.   od rýchlosti telesa
 8. Akou veľkou gravitačnou silou v N je priťahované k zemi dieťa s hmotnosťou 25 kg?


 9. Teleso koná rovnomerný pohyb, ak:
  1.   za rovnaké časy prejde rovnaké dráhy
  2.   za rôzne časy prejde rôzne dráhy
  3.   za rovnaké časy prejde rôzne dráhy
  4.   za rôzne časy prejde rovnaké dráhy
 10. Moment sily vypočítame:
  1.   N = m.a
  2.   F = m.g
  3.   M = F.a
  4.   S = a.a
 11. Koľko Newtonových pohybových zákonov poznáme?


 12. Akú dráhu prejde auto idúce rýchlosťou 80km/h za 2 hodiny?
  1.   82 km
  2.   78 km
  3.   40 km
  4.   160 km
 13. Akú hmotnosť v kg musí mať teleso, aby mohlo byť priťahované k zemi silou 700 N?


 14. Účinky sily na teleso sú:
  1.   pohybové a posuvné
  2.   deformačné a posuvné
  3.   deformačné a otáčavé
  4.   pohybové a deformačné
 15. Jednotkou sily je:
  1.   1Newton
  2.   1 Ampér
  3.   1 kilogram
  4.   1 meter
 16. Ťažisko futbalovej lopty je:
  1.   nemá ťažisko
  2.   presne v strede lopty
  3.   von z lopty
  4.   na povrchu lopty
 17. Moment sily označujeme:
  1.   M
  2.   S
  3.   F
  4.   N
 18. Sily F1 a F2 sú sily opačného smeru pôsobiace v tom istom bode. F1 = 60 N a F2 = 20 N.
  Aká veľká je ich výslednica?
  1.   80 N
  2.   1 200 N
  3.   3 N
  4.   40 N
 19. Ktorá jednotka nie je jednotkou rýchlosti?
  1.   N/m
  2.   km/h
  3.   km/s
  4.   m/s

 20. V akých jednotkách meráme dráhu?
  1.   m, km, dm, a, ha
  2.   m, cm, l, hl
  3.   m, N, km, kg
  4.   m, cm, km, dm, mm
 21. Ktorý z následujúcich vzorcov je správny?
  1.   s = v . t
  2.   s = v : t
  3.   v = s . t
  4.   t = v : s