OHMOV ZÁKON


Klikni do okienka a zapíš číslo.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada". Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

Zopakuj si Ohmov zákon

"Elektrický prúd pretekajúci v uzavretom elektrickom obvode
je priamo úmerný napätiu zdroja a nepriamo úmerný elektrickému odporu obvodu."


Do tabuľky dopĺň chýbajúcu hodnotu
- napätia U
- odporu R
- prúdu I.


Počítaj pozorne.
Čísla zapisuj bez medzier.Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

U - napätieR - odporI - prúd
V 6 Ω2
6 V2 Ω A
60 V5 Ω A
12 V Ω4 A
6 V Ω0,5 A
12 V Ω6 A
V1,5 Ω2 A
6 V12 Ω A
V12 Ω0,5 A
10 V Ω4 A