RNDr. Marta Megyesiová

M o c n i n y

Delenie

Porozmýšľaj a dopíš správne hodnoty.

Príklad: 12a²b³ : 3ab = 4ab² ... doplnili sme výraz 4ab a číslo 2.
Nepoužívaj medzeru.


Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
42x³ : 7x = 15x4y4 : 5xy2 =
25x² : 5x³ = 36a4b6 : 6a2b2 =
40x : 8x³ = 48a3x5 : 8a4x2 =
8ab³ : 2ab = 45x3y4 : 5x7y5 =
33x²y : 3y = 16ax3y2 : 2x4y7 =
56a²y² : 8a²y³ = 27ab8y8 : 3b2y4 =
16x³y : 4xy = 21x7yz3 : 3x3z5 =
32xy : 8xy³ = 80x3uy3 : 8x4y8 =